inkasso

Omkostninger

Nedenstående har til formål at give Dem indblik i de omkostninger, som må forventes i forbindelse med inkassationen. Der er tale om de for tiden (2008) gældende satser, og der må tages forbehold for fremtidige ændringer.

Indledningsvis bemærkes, at alle rimelige og sædvanlige inkassoomkostninger som hovedregel kan opkræves hos skyldneren.

Det er dog en forudsætning, at De før sagen overgives til inkasso har sendt en rykker med en frist på mindst 10 dage for betaling og meddelelse om, at manglende betaling inden for den fastsatte frist vil kunne medføre, at sagen overgives til inkasso, og at det vil påføre skyldneren inddrivelsesomkostninger.

Følgende formulering foreslås: "Det opgjorte beløb bedes indbetalt senest 10 dage fra dato. I modsat fald vil fordringen blive overgivet til advokat med henblik på inkasso, hvilket vil pålægge Dem inddrivelsesomkostningerne."

 

Inkassosalær

Inkassosalæret beregnes individuelt på grundlag af sagens størrelse. Salæret svarer nogenlunde til de grundomkostninger, der sædvanligvis pålægges skyldneren i byretten. Der er ikke faste takster, og inkassosalæret vil derfor være forskelligt fra advokat til advokat. Der kan gives følgende illustrerende eksempler på inkassosalærets størrelse her på kontoret:

 • Krav kr. 5.000,00 - salær kr. 1.100,00
 • Krav kr. 10.000,00 - salær kr. 1.440,00
 • Krav kr. 20.000,00 - salær kr. 1.800,00
 • Krav kr. 50.000,00 - salær kr. 2.310,00
 • Krav kr. 100.000,00 - salær kr. 3.060,00

Til salæret skal lægges 25% moms.

Såfremt skyldneren er forbruger i forholdet til Dem, er der med hjemmel i Renteloven fastsat grænser for, hvor stor en del af inkassosalæret skyldneren skal betale. I en sag mod en forbruger vil De således risikere ikke at kunne få fuld dækning for omkostningerne.

 

Retssagssalær

Såfremt en sag udvikler sig til en egentlig retssag, beregnes salæret for sagens førelse på grundlag af medgået tid, arbejdets karakter og omfang, sagens værdi, det medfølgende ansvar og det opnåede resultat. Salæret vil som minimum andrage de omkostninger, som retten pålægger skyldneren at betale til Dem, men kan meget vel overstige dette beløb. Erfaringen viser med andre ord, at selvom sagen vindes, vil de omkostninger, som det pålægges skyldneren at betale, ofte ikke fuldt ud dække de faktiske omkostninger. Dette bør De derfor have med i Deres overvejelser, før der udtages stævning mod en skyldner, der må forventes at protestere mod kravet.

Skyldnerens omkostninger/retsafgift ved stævning

Får De ikke medhold i en retssag, eller får De kun delvist medhold, risikerer De derudover at skulle betale alle eller en del af skyldnerens omkostninger ved at føre sagen. Omfanget heraf fastsættes af retten.

Retsafgift ved stævning beregnes på grundlag af sagens størrelse. Til illustration kan gives følgende eksempler:

 • Krav kr. 5.000,00 - retsafgift kr. 500,00
 • Krav kr. 10.000,00 - retsafgift kr. 580,00
 • Krav kr. 20.000,00 - retsafgift kr. 780,00
 • Krav kr. 50.000,00 - retsafgift kr. 1.380,00
 • Krav kr. 100.000,00 - retsafgift kr. 2.380,00

Før udtagelse af stævning vil De i den enkelte sag sædvanligvis blive anmodet om at indbetale et a conto beløb til dækning af omkostningerne, typisk kr. 2.500,00. Der kan derudover blive tale om at indbetale yderligere a conto beløb til dækning af eksterne omkostninger.

 

Retsafgift, fogedretten

Retsafgift ved overgivelse til Fogedretten beregnes på grundlag af sagens størrelse. Til illustration kan gives følgende eksempler:

 • Krav kr. 5.000,00 - retsafgift kr. 310,00
 • Krav kr. 10.000,00 - retsafgift kr. 335,00
 • Krav kr. 20.000,00 - retsafgift kr. 385,00
 • Krav kr. 50.000,00 - retsafgift kr. 535,00
 • Krav kr. 100.000,00 - retsafgift kr. 785,00

 

Politifremstilling/Udkørende fogedforretning

Politifremstilling eller udkørende fogedforretning er belagt med retsafgift, der uanset sagens størrelse andrager kr. 400,00, såfremt det sker i umiddelbar forlængelse af et almindeligt fogedretsmøde. I modsat fald skal der tillige betales almindelig retsafgift som ovenfor beskrevet. Dertil kan komme udgift til fogedens befordring, typisk mellem kr. 50,00 og 175,00. Endelig skal der afholdes udgift til låsesmed med typisk mellem kr. 250,00 og kr. 500,00.

 

Mødesalær

Mødesalær her til kontoret for møde i fogedretten fastsættes af fogedretten på grundlag af sagens størrelse. Til illustration kan gives følgende eksempler på sædvanlige mødesalærer:

 • Krav kr. 5.000,00 - salær kr. 600,00
 • Krav kr. 10.000,00 - salær kr. 600,00
 • Krav kr. 20.000,00 - salær kr. 600,00
 • Krav kr. 50.000,00 - salær kr. 800,00
 • Krav kr. 100.000,00 - salær kr. 1.100,00

Til salæret skal lægges 25% moms.

Tinglysning

Tinglysning af udlæg er forbundet med omkostninger til fogedens påtegning på udlægsattest. Selve tinglysningen er omkostningsfri.

 

Tvangssalg

Tvangssalg af udlagte effekter vil være forbundet med omkostninger til auktionshuset og til eventuelle særydelser, så som vognmand etc.

 

Folkeregisteroplysning

Folkeregisteroplysning til konstatering af debitors adresse m.v. vil almindeligvis koste kr. 50,00 + moms.

 

Erhvervs- og Selvskabsstyrelsens registre/Central Virksomsheds Registre (CVR)

Søgning i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre og det Centrale Virksomheds Register (CVR) medfører betaling af et gebyr, der afhænger af søgningens omfang og kompleksitet. Typisk ligger omkostningen mellem kr. 40.00 og kr. 200,00.

 

RKI og Bisnode (tidligere DebitorRegistret)

Indberetning til RKI Kredit Information A/S og DebitorRegistret A/S er gratis.

Der kan påløbe en sag andre omkostninger, afhængigt af sagens individuelle forløb.