inkasso

Forløbet af en inkassosag

Sagen kan påbegyndes, når kravet er forfaldent, hvilket vil sige, at skyldneren i henhold til aftale eller betalingsbetingelser skal betale et bestemt beløb.

Inden sagen overgives til inkasso, bør skyldneren være tilsendt en rykker, gerne 2 gange. I den sidste rykker skal skyldneren have en frist på mindst 10 dage for betaling og meddelelse om, at manglende betaling inden for fristen vil medføre retslig inkasso, samt at det vil påføre skyldneren inddrivelsesomkostninger.

 

Følgende formulering anbefales:

"Det opgjorte beløb bedes indbetalt senest 10 dage fra dato. I modsat fald vil fordringen blive overgivet til inkasso, hvilket vil pålægge Dem yderligere inddrivelsesomkostninger."

Såfremt der ikke er beregnet rykkergebyr, kan ordet "yderligere" udelades.

 

Materiale ved fremsendelse af sagen

Når sagen overgives til inkasso, skal kopi af følgende materiale sendes til Valdal Inkassoafdeling:

  • Faktura/fakturaer
  • En kontoudskrift med opgørelse af kravet
  • Rykkerskrivelser
  • Eventuelle skriftlige aftaler, bestillingssedler, ordrebekræftelser eller lignende
  • Eventuelle breve fra debitor med reklamationer eller andre indsigelser

 

Indledende inkassoskridt 

Straks ved sagens modtagelse bliver der sendt en skriftlig bekræftelse til Dem og en påkravsskrivelse til skyldneren, der opfylder kravene i Lov om Inkassovirksomhed. Herunder får skyldneren en yderligere lovpligtig frist på 10 dage til at betale skylden og omkostningerne samt eventuelle renter.

Reagerer skyldneren ikke på skrivelsen, kan der fremsendes endnu en rykker, såfremt De ønsker dette.

Såfremt skyldneren tilbyder at afvikle skylden efter at have modtaget det indledende brev, og såfremt De accepterer skyldnerens forslag, oprettes der et skriftligt aftaledokument, hvori skyldneren anerkender at skylde beløbet og afviklingsaftalen specificeres. Misligholder skyldneren derefter på et tidspunkt afviklingsaftalen, kan sagen på dette grundlag overgives til fogedretten, altså uden at der skal udtages stævning.

 

Afviklingsordning

En afviklingsordning vil blive administreret her fra kontoret. Der vil således blive udsendt indbetalingskort og rykkerbreve, ligesom indbetalinger, omkostninger og renter vil blive bogført her på kontoret.

 

Stævning

Reagerer skyldneren derimod ikke, og ønsker De sagen videreført, skal der udtages stævning for at få fastslået Deres tilgodehavende ved dom. Dette er en forudsætning for at kunne overgive sagen til fogedretten, hvor den egentlige inddrivelse sker. Såfremt skyldneren ikke har indsigelser mod kravet, vil denne typisk ikke reagere, og der vil blive afsagt udeblivelsesdom for Deres krav. Gør skyldneren indsigelser, kan sagen udvikle sig til en egentlig retssag.

Når en eventuel retssag er afsluttet, og omfanget af Deres tilgodehavende dermed er slået fast, vil der ske særskilt afregning herfor, idet selve inkassationen vil fortsætte.

 

Fogedretten

Hvis skyldneren udebliver, kan han tvinges til at give møde ved politiets mellemkomst, idet skyldneren bogstaveligt talt afhentes og fremstilles i fogedretten. Alternativt kan der foretages en såkaldt udkørende fogedforretning på skyldnerens bopæl eller forretningsadresse. I erhvervsforhold kan det sædvanligvis anbefales, at der i stedet for politifremstilling foretages en sådan udkørende fogedforretning, idet skyldnerens aktiver dermed umiddelbart kan konstateres.

Under en udkørende fogedforretning kan fogeden tiltvinge sig adgang til lokaliteten, hvis skyldneren ikke er hjemme eller afviser at åbne døren. Derfor skal der altid medfølge autoriseret låsesmed til en sådan udkørende fogedforretning.

 

Udlæg

Under fogedretsmødet bliver skyldneren afhørt om sin økonomi og muligheder for at afvikle skylden, og der foretages udlæg i skyldnerens aktiver til sikkerhed for skyldens betaling. 

Betaler skyldneren ikke frivilligt, kan sagen overgives til fogedretten, som vil indkalde skyldneren til et møde. Skyldneren har pligt til at møde op, pligt til at redegøre for sin økonomi og pligt til at tale sandt. Skyldneren kan sættes i forvaring af fogedretten, hvis han nægter at udtale sig, og han kan straffes.  Såfremt han ikke taler sandt, kan de udlagte effekter afhentes - igen ved fogedrettens hjælp - og bortsælges på tvangsauktion.

Visse udlæg skal tinglyses for at opnå beskyttelse over for andre kreditorer.

Der kan med få undtagelser ikke protesteres mod en afviklingsaftale, der indgås i fogedretten, selvom den ikke opfylder Deres ønsker.

 

Insolvenserklæring

Såfremt skyldneren ikke har effekter, der kan foretages udlæg i, registrerer fogedretten en såkaldt insolvenserklæring.

En insolvenserklæring betyder med andre ord, at skyldneren ikke ejer noget, der kan tvangssælges med henblik på at honorere Deres krav. En insolvenserklæring medfører blandt andet, at skyldneren i de efterfølgende 6 måneder ikke kan indkaldes til møde for fogedretten.

 

Afregning

De vil med mellemrum modtage a conto afregninger her fra kontoret, såfremt skyldneren foretager indbetalinger, der overstiger omkostningerne. Der afregnes sædvanligvis a conto i hele beløb delelige med DKK 1.000,00.

Når Deres tilgodehavende er fuldt indgået, eller det må konstateres, at kravet er helt eller delvist uerholdeligt, vil sagen blive endeligt afregnet herfra, og De vil modtage nota samt eventuelle relevante originale dokumenter som for eksempel domsudskrift eller forlig.